کلینیک درد دکتر کامبیز باقرزادی

خانه خدمات

درمان درد های مزمن سر و صورت

درمان دردهای قفسه سینه و پشت

ازون تراپی

درمان دردهای مزمن با امواج رادیویی

Splanchnic and Celiac Plexus Nerve Block

Lumbar Epidural Injections

Cervical Epidural Nerve Block

درمان دردهای مزمن با دستگاه دارو رسان به نخاع

Cervical Facet Joint Block

Stellate Ganglion Block

Occipital Nerve Block

Atlanto-Axial Block

Atlanto-Occipital Block

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation

Sphenopalatine Ganglion Block

اشتراک گذاری مطلب: