دکتر کامبیز باقرزادی | فوق تخصص درد | کلینیک درد | متخصص درد تهران

درمان کمردرد و دیسک کمر و گردن | اوزون درمانی | درمان عرق زیاد بدن (هایپرهیدروزیس) | یهترین متخصص درد | کلینیک تعریق | درمان آرتروز زانو | کلینیک درد

خانه خدمات

درمان درد های مزمن سر و صورت

درمان دردهای قفسه سینه و پشت

ازون تراپی

درمان دردهای مزمن با امواج رادیویی

Splanchnic and Celiac Plexus Nerve Block

Lumbar Epidural Injections

Cervical Epidural Nerve Block

درمان دردهای مزمن با دستگاه دارو رسان به نخاع

Cervical Facet Joint Block

Stellate Ganglion Block

Occipital Nerve Block

Atlanto-Axial Block

Atlanto-Occipital Block

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation

Sphenopalatine Ganglion Block